Тендерийн үр дүн

Засаг даргын Тамгын газрын Шатах, тослох материалын тендер үзэх

Ерөнхий боловсролын сургуулийн Үдийн цай хөтөлбөрийн тендер үзэх

Сумын Хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх тендер үзэх