Тендер шалгаруулалтын үр дүн
Тендер шалгаруулалтын нэр Тендер шалгаруулалтын арга Гэрээний дүн Гүйцэтгэгч Санхүүжилтийн эх үүсвэр
1 Эрүүл мэндийн төвд Биохимийн анализатор авах Харьцуулалтын арга 30.000,000 УБ хот "Лайфтроник" ХХК ОНХС
2 Спорт заалны шал засварлах Харьцуулалтын арга 47.740,879 Өв аймаг "Пүүлүүбумба" ХХК ОНХС
3 Худаг гаргах Харьцуулалтын арга 50.000,000 Өв аймаг "Баянговь" ХХК ОНХС