card
Д/д Актын дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/01 Геодезийн цэг тэмдэгтийг хамгаалалтад авах тухай 2022.01.03 Үзэх
2 А/02 Олон нийтийн эргүүлийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай 2022.01..04 Үзэх
3 А/03 Коронавируст халдварын үед нэмэлтээр ор дэлгэх тухай 2022.01.07 Үзэх
4 А/04 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2022.01.10 Үзэх
5 А/05 Нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2022.01.19 Үзэх
6 А/06 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.01.19 Үзэх
7 А/07 Зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай 2022.01.20 Үзэх
8 А/08 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2022.01.20 Үзэх
9 А/09 Цалин шинэчлэн батлах тухай 2022.01.20 Үзэх
10 А/10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.01.25 Үзэх
11 А/11 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2022.01.25 Үзэх
12 А/12 Нийлүүлэгчийг сонгох тухай 2022.01.25 Үзэх
13 А/13 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2022.01.28 Үзэх
14 А/14 Агаарын бохирдолын эх үүсвэрийн 2022 оны тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022.01.28 Үзэх
15 А/15 2021 оны "Сумын Тэргүүний хүмүүс"-ийг шалгаруулах тухай 2022.01.28 Үзэх
16 А/16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022.02.07 Үзэх
17 А/17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.02.10 Үзэх
18 А/18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022.02.11 Үзэх
19 А/19 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2022.02.11 Үзэх
20 А/20 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.02.11 Үзэх
21 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.02.11 Үзэх
22 А/22 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.02.11 Үзэх
23 А/23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.02.14 Үзэх
24 А/24 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2022.02.18 Үзэх
25 А/25 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2022.02.20 Үзэх
26 А/26 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022.02.20 Үзэх
27 А/27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022.02.21 Үзэх
28 А/28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.02.21 Үзэх
29 А/29 Орон нутгийн бичиг үсэггүй иргэдийг оношлон илрүүлэх судалгаа авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.02.21 Үзэх
30 А/30 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2022.02.24 Үзэх
31 А/31 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай 2022.02.24 Үзэх
32 А/32 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.03.03 Үзэх
33 А/33 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2022.03.04 Үзэх
34 А/34 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.03.07 Үзэх
35 А/35 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2022.03.07 Үзэх
36 А/36 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2022.03.09 Үзэх
37 А/37 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2022.03.14 Үзэх
38 А/38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.03.14 Үзэх
39 А/39 Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөт вакцинжуулалт, үзлэг, тандалт, халдваргүйтгэлийн ажил зохион байгуулах тухай 2022.03.16 Үзэх
40 А/40 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2022.03.17 Үзэх
41 А/41 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2022.03.17 Үзэх
42 А/42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.03.17 Үзэх
43 А/43 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2022.03.17 Үзэх
44 А/44 Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай 2022.03.21 Үзэх
45 А/45 Сумын дотоод хяналт шалгалтын багийг шинэчлэн байгуулах тухай 2022.03.22 Үзэх
46 А/46 Дуудлага худалдаа явуулах тухай 2022.03.22 Үзэх
47 А/47 Зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай 2022.03.22 Үзэх
48 А/48 Үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай 2022.03.23 Үзэх
49 А/49 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2022.03.24 Үзэх
50 А/50 Харгалзан дэмжигчээр тогтоох тухай 2022.03.24 Үзэх
51 А/51 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.03.24 Үзэх
52 А/52 Сумын Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай 2022.03.24 Үзэх
53 А/53 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүн, ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай 2022.03.24 Үзэх
54 А/54 Сайн дурын хэсэг байгуулах тухай 2022.03.24 Үзэх
55 А/55 Улирлын мөнгөн урамшууал олгох тухай 2022.03.28 Үзэх
56 А/56 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.03.29 Үзэх
57 А/57 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.03.29 Үзэх
58 А/58 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.03.29 Үзэх
59 А/59 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.03.31 Үзэх
60 А/60 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2022.04.04 Үзэх
61 А/61 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.04.07 Үзэх
62 А/62 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.04.07 Үзэх
63 А/63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.04.07 Үзэх
64 А/64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.04.07 Үзэх
65 А/65 Ажил хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 2022.04.11 Үзэх
66 А/66 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2022.04.13 Үзэх
67 А/67 Газар эзэмших эрх бусдад шилжүүлэх тухай 2022.04.14 Үзэх
68 А/68 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.04.14 Үзэх
69 А/69 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022.04.18 Үзэх
70 А/70 Нийлүүлэгчийг сонгох тухай 2022.04.19 Үзэх
71 А/71 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай 2022.04.19 Үзэх
72 А/72 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.04.19 Үзэх
73 А/73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.04.19 Үзэх
74 А/74 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.04.19 Үзэх
75 А/75 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.04.19 Үзэх
76 А/76 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.04.19 Үзэх
77 А/77 Дуудлага худалдаа явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.04.25 Үзэх
78 А/78 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2022.04.26 Үзэх
79 А/79  Гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал, амьтан сэг зэмийг цуглуулж устгах, орчны цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийн аян зохион байгуулах, отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих тухай 2022.04.26 Үзэх
80 А/80 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022.04.26 Үзэх
81 А/81 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022.04.26 Үзэх
82 А/82 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022.04.26 Үзэх
83 А/83 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022.04.26 Үзэх
84 А/84 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022.04.26 Үзэх
85 А/85 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2022.04.27 Үзэх
86 А/86 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2022.04.28 Үзэх
87 А/87 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2022.04.28 Үзэх
88 А/88 Хүүхдийн төлөөл зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2022.04.28 Үзэх
89 А/89 "Хүүхдээ сонсох өдөр" болгох хуваарь шинэчлэн батлах тухай 2022.04.28 Үзэх
90 А/90 Эцэг эхийн зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2022.04.28 Үзэх
91 А/91 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2022.04.29 Үзэх
92 А/92 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.04.29 Үзэх
93 А/93 Хязгаарлалтын дэглэмд шилжих тухай 2022.05.03 Үзэх
94 А/94 Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай 2022.05.03 Үзэх
95 А/95 Мал амььны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай 2022.05.03 Үзэх
96 А/96 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2022.05.05 Үзэх
97 А/97 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.05.06 Үзэх
98 А/98 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2022.05.09 Үзэх
99 А/99 Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022.05.09 Үзэх
100 А/100 Итгэмжлэгчээр тогтоох тухай 2022.05.10 Үзэх
101 А/101 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2022.05.11 Үзэх
102 А/102 Газар эзэмших эрхийг сунгах тухай 2022.05.12 Үзэх
103 А/103 Тендер хүчингүй болгож дахин зарлах тухай 2022.05.16 Үзэх
104 А/104 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай 2022.05.16 Үзэх
105 А/105 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2022.05.17 Үзэх
106 А/106 Газар ашиглах эрх шинээр олгох тухай 2022.05.17 Үзэх
107 А/107 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.05.17 Үзэх
108 А/108 Тендер хүчингүй болгож дахин зарлах тухай 2022.05.17 Үзэх
109 А/109 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.05.17 Үзэх
110 А/110 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.05.15 Үзэх
111 А/111 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2022.05.20 Үзэх
112 А/112 Иргэнд өмчлүүлсэн газарт нийтийн сервитут тогтоох тухай 2022.05.23 Үзэх
113 А/113 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.05.23 Үзэх
114 А/114 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай 2022.05.23 Үзэх
115 А/115 Урамшуулал олгох тухай 2022.05.24 Үзэх
116 А/116 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2022.05.23 Үзэх
117 А/117 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2022.05.23 Үзэх
118 А/118 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2022.05.23 Үзэх
119 А/119 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.05.27 Үзэх
120 А/120 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогын комиссыг бзрэлдэхүүн томилох тухай 2022.05.27 Үзэх
121 А/121 Газар эзэмших эрхийн хугацааг сунгах тухай 2022.05.30 Үзэх
122 А/122 Газар эзэмших эрхийг бусадад шилжүүлэх тухай 2022.05.30 Үзэх
123 А/123 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.05.30 Үзэх
124 А/124 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.05.31 Үзэх
125 А/125 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.05.31 Үзэх
126 А/126 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.05.31 Үзэх
127 А/127 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2022.05.31 Үзэх
128 А/128 Нийлүүлэгчийг сонгох тухай 2022.06.13 Үзэх
129 А/129 Сумын 2022 оны төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2022.06.17 Үзэх
130 А/130 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.06.17 Үзэх
131 А/131 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.06.20 Үзэх
132 А/132 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2022.06.21 Үзэх
133 А/133 Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоох тухай 2022.06.21 Үзэх
134 А/134 Тендер хүчингүй болгож шууд гэрээ байгуулах тухай 2022.06.21 Үзэх
135 А/135 Тендер хүчингүй болгож, шууд гэрээ байгуулах тухай 2022.06.21 Үзэх
136 А/136 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2022.06.21 Үзэх
137 А/137 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2022.06.21 Үзэх
138 А/138 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.06.22 Үзэх
139 А/139 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2022.06.22 Үзэх
140 А/140 Шагнах тухай 2022.06.22 Үзэх
141 А/141 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2022.06.23 Үзэх
142 А/142 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.06.24 Үзэх
143 А/143 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2022.06.27 Үзэх
144 А/144 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2022.06.29 Үзэх
145 А/145 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.06.30 Үзэх
146 А/146 Цалин шинэчлэн батлах тухай 2022.06.30 Үзэх
147 А/147 Хүүхдийн цүнхний жингийн норматив хэрэгжүүлэх тухай 2022.06.30 Үзэх
148 А/148 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.07.01 Үзэх
149 А/149 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2023.07.05 Үзэх
150 А/150 Ардын хувьсгалын 100, 101 жилийн ойн сумын баяр наадмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах комиссыг батлах тухай 2023.07.07 Үзэх
151 А/151 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.07.20 Үзэх
152 А/152 Бэлчээр чөлөөлөх тухай  2023.07.20 Үзэх
153 А/153 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2023.07.21 Үзэх
154 А/154 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.07.28 Үзэх
155 А/155 Тендер хүчингүй болгож, гэрээ шууд байгуулах тухай 2023.07.28 Үзэх
156 А/156 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.07.28 Үзэх
157 А/157 Тендер хүчингүй болгож, гэрээ шууд байгуулах тухай 2023.07.28 Үзэх
158 А/158 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.08.08 Үзэх
159 А/159 Хүүхэд үрчлүүлэх тухай 2023.0818 Үзэх
160 А/160 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2023.08.18 Үзэх
161 А/161 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажил зохион байгуулах тухай 2023.08.23 Үзэх
162 А/162 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.08.31 Үзэх
163 А/163 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2023.09.07 Үзэх