card

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДЛЫН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  МЭДЭЭНИЙ ТАЙЛАН

 

 

2022 оны 03 дугаар сарын 18                                                                       Хужирт сум

            Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Багийн Захиргаа, Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж, Хөдөлмөр, Улсын бүртгэл, төсвийн 7 байгууллагаас гаргуулан авч мэдээг нэгтгэн гаргалаа.

 

2022 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар төрийн байгуулллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс  нийт 206 өргөдөл, хүсэлт ирүүлсэн байна. Өргөдөл, гомдол ирүүлсэн хэлбэрийн хувьд  бичгээр 180 буюу 87.3 хувь, цахимаар 23 буюу 11.2 хувь, утсаар 3 буюу 1.5 хувь байна. Шийдвэрлэлтийн хувьд нийт 206 өргөдлийг 100 хувь шийдвэрлэсэн байна.

 

Нийт ирүүлсэн өргөдлийг агуулгаар нь авч үзвэл Нийгмийн халамжтай холбоотой 132 (64%), Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой 1 (0.5%), Иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах 3 (1.5%), Нийгмийн даатгалтай холбоотой 21 (10.1%), байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд 3 (1.5%), Тэтгэвэр тогтоолгох 1 (0.5%), Материаллаг мөнгөн тусламж 1 (0.5%), Ажилд орох, чөлөөлүүлэх 24 (11.7%), Бусад өргөдөл, хүсэлт 20 (9.7%) тус тус эзэлж байна.

 

Энэ  оны 1 дүгээр улиралын байдлаар өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлттэй холбоотой гомдол санал гараагүй.

 

 

 

 

 

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДЛЫН 2022 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН  МЭДЭЭНИЙ ТАЙЛАН

 

 

2022 оны 06 дугаар сарын 17                                                                       Хужирт сум

            Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Багийн Захиргаа, Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж, Хөдөлмөр, Улсын бүртгэл, төсвийн 7 байгууллагаас гаргуулан авч мэдээг нэгтгэн гаргалаа.

 

2022 оны 2 дугаар улирлын байдлаар төрийн байгуулллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс  нийт 408 өргөдөл, хүсэлт ирүүлсэн байна. Өргөдөл, гомдол ирүүлсэн хэлбэрийн хувьд  бичгээр 337 буюу 82.6 хувь, цахимаар 41 буюу 10.1 хувь, утсаар 30 буюу 7.3 хувь байна. Шийдвэрлэлтийн хувьд нийт  өргөдлийг 100 хувь шийдвэрлэсэн байна.

 

Нийт ирүүлсэн өргөдлийг агуулгаар нь авч үзвэл Нийгмийн халамжтай холбоотой 250 (61.3%), Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 8 (2.0%), Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой 2 (0.5%), Иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах 10 (2.5%), Нийгмийн даатгалтай холбоотой 46 (11.3%), байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд 9 (2.2%), Тэтгэвэр тогтоолгох 1 (0.2%), Материаллаг мөнгөн тусламж 1 (0.2%), Шилжилт хөдөлгөөн 3 (0.7%), Ажилд орох, чөлөөлүүлэх 37 (9.1%), Бусад өргөдөл, хүсэлт 41 (10%) тус тус эзэлж байна.

 

 

 

 

 

 

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДЛЫН 2022 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН  МЭДЭЭНИЙ ТАЙЛАН

 

2022 оны 09 дүгээр сарын 19                                                                                                             Хужирт сум

            Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Багийн Захиргаа, Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж, Хөдөлмөр, Улсын бүртгэл, төсвийн 7 байгууллагаас гаргуулан авч мэдээг нэгтгэн гаргалаа.

 

2022 оны 3 дугаар улирлын байдлаар төрийн байгуулллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс  нийт 604 өргөдөл, хүсэлт ирүүлсэн байна. Өргөдөл, гомдол ирүүлсэн хэлбэрийн хувьд  бичгээр 520 буюу 86 хувь, цахимаар 40 буюу 6.7 хувь, утсаар 34 буюу 5.7 хувь байна. Шийдвэрлэлтийн хувьд нийт 604 өргөдлийн 603 буюу 99.8 хувь шийдвэрлэсэн, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 1 буюу 0.2 хувь  байна.

 

Нийт ирүүлсэн өргөдлийг агуулгаар нь авч үзвэл Нийгмийн халамжтай холбоотой 371 (61.4%), Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 8 (1.3%), Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой 2 (0.3%), Иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах 27 (4.4%), Нийгмийн даатгалтай холбоотой 64 (10.6%), байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд 9 (1.5%), Тэтгэвэр тогтоолгох 1 (0.2%), Материаллаг мөнгөн тусламж 1 (0.2%), Шилжилт хөдөлгөөн 3 (0.5%), Ажилд орох, чөлөөлүүлэх 62 (10.3%), Бусад өргөдөл, хүсэлт 56 (9.3%) тус тус эзэлж байна.

 

Энэ  оны 3 дугаар улирлын байдлаар өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлттэй холбоотой гомдол санал гараагүй.

 

 

 

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДЛЫН 2022 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  МЭДЭЭНИЙ ТАЙЛАН

 

 

2022 оны 12 дугаар сарын 19                                                                   Хужирт сум

            Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Багийн Захиргаа, Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж, Хөдөлмөр, Улсын бүртгэл, төсвийн 7 байгууллагаас гаргуулан авч мэдээг нэгтгэн гаргалаа.

 

2022 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар төрийн байгуулллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс  нийт 924 өргөдөл, хүсэлт, гомдол ирүүлсэн байна. Өргөдөл, гомдол ирүүлсэн хэлбэрийн хувьд  бичгээр 744 буюу 80.5 хувь, цахимаар 90 буюу 9.7 хувь, утсаар 58 буюу 6.3 хувь, биечлэн 32 буюу 3.5 хувь байна. Шийдвэрлэлтийн хувьд нийт 924 өргөдлийн 923 буюу 99.8 хувь шийдвэрлэсэн, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 1 буюу 0.1 хувь  байна.

 

Нийт ирүүлсэн өргөдлийг агуулгаар нь авч үзвэл Нийгмийн халамжтай холбоотой 542 (58.7%), Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 8 (10.9%), Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой 5 (0.5%), Иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах 28 (3.0%), Нийгмийн даатгалтай холбоотой 131 (14.2%), байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд 16 (1.7%), Тэтгэвэр тогтоолгох 3 (0.3%), Материаллаг мөнгөн тусламж 1 (0.1%), Шилжилт хөдөлгөөн 28 (3.0%), Ажилд орох, чөлөөлүүлэх 69 (7.5%), Бусад өргөдөл, хүсэлт 100 (10.1%) тус тус эзэлж байна.

 

Энэ  оны 4 дүгээр улирлын байдлаар өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлттэй холбоотой гомдол санал гараагүй.