card

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДЛЫН 2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  МЭДЭЭНИЙ ТАЙЛАН

 

 

2021 оны 12 дүгээр сарын 20                                                                                               Хужирт сум

            Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Багийн Захиргаа, Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж, Хөдөлмөр, Улсын бүртгэл, төсвийн 7 байгууллагаас гаргуулан авч мэдээг нэгтгэн гаргалаа.

 

2021 оны 4 дугаар улирлын байдлаар төрийн байгуулллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс  нийт 1427 өргөдөл, гомдол, санал ирүүлснээс өргөдөл 1402 буюу 98.2 хувь, санал 17 буюу 1.2 хувь, гомдол 8 буюу 0.6 хувь эзэлж байна. Өргөдөл гомдол ирүүлсэн хэлбэрийн хувьд  бичгээр 920 буюу 64.5 хувь, цахимаар 110 буюу 7.7 хувь, утсаар 132 буюу 9.2 хувь, биечлэн 253 буюу 17.8 хувь, бусад хэлбэрээр 12 буюу 0.8 байна. Шийдвэрлэлтийн хувьд нийт 1427 өргөдлийн 1418 буюу 99.4 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, 9 буюу 0.6 хувь нь  шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байна.

 

Нийт ирүүлсэн өргөдлийг агуулгаар нь авч үзвэл Нийгмийн халамжтай холбоотой 392 (27.5%), Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 7 (0,5%),  Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой 3 (0,2%), Иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах 34 (2.5%),Нийгмийн даатгалтай холбоотой 650 (45.5%), байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой 12 (0.8%),Тэтгэвэр тогтоолгохтой холбоотой 169 (11.9%), Ажилд орох, чөлөөлүүлэх 98 (6.9%), Бусад өргөдөл, хүсэлт 62 (4.3%) тус тус эзэлж байна.

Энэ  онд төрийн байгууллагуудийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар иргэдээс судалгаа авсан бөгөөд  өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлттэй холбоотой гомдол санал гараагүй.

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДЛЫН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН  МЭДЭЭНИЙ ТАЙЛАН

 

 

2021 оны 09 дүгээр сарын 20                                                                                                     Хужирт сум

            Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Багийн Захиргаа, Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж, Хөдөлмөр, Улсын бүртгэл, төсвийн 7 байгууллагаас гаргуулан авч мэдээг нэгтгэн гаргалаа.

 

2021 оны 3 дугаар улирлын байдлаар төрийн байгуулллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс  нийт 956 өргөдөл, гомдол, санал ирүүлснээс өргөдөл 931 буюу 97.4 хувь, санал 17 буюу 1.7 хувь, гомдол 8 буюу 0.9 хувь эзэлж байна. Өргөдөл гомдол ирүүлсэн хэлбэрийн хувьд  бичгээр 559 буюу 58.5 хувь, цахимаар 94 буюу 9.9 хувь, утсаар 98 буюу 10.3 хувь, биечлэн 192 буюу 20 хувь, бусад хэлбэрээр 12 буюу 1.3 байна. Шийдвэрлэлтийн хувьд нийт 956 өргөдлийн 946 буюу 99.9 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж,  10 буюу 0.1 хувь нь  шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байна.

 

Нийт ирүүлсэн өргөдлийг агуулгаар нь авч үзвэл Нийгмийн халамжтай холбоотой 209 (22%), Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 5 (0,5%),  Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой 2 (0,3%), Иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах 34 (3.5%),Нийгмийн даатгалтай холбоотой 413 (43.2%),    байгууллагын үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой 12 (1.3%),Тэтгэвэр тогтоолгохтой холбоотой 168 (17.6%), Ажилд орох, чөлөөлүүлэх 87 (9%), Бусад өргөдөл, хүсэлт 26 (2.7%) тус тус эзэлж байна.

Энэ  оны 3 дугаар улиралын байдлаар өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлттэй холбоотой гомдол санал гараагүй.

 

 

 

 

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДЛЫН 2021 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН  МЭДЭЭНИЙ ТАЙЛАН

 

 

2021 оны 06 дугаар сарын 18                                                                                                             Хужирт сум

            Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Багийн Захиргаа, Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж, Хөдөлмөр, Улсын бүртгэл, төсвийн 7 байгууллагаас гаргуулан авч мэдээг нэгтгэн гаргалаа.

2021 оны 2 дугаар улирлын байдлаар төрийн байгуулллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс  нийт 660 өргөдөл, гомдол, санал ирүүлснээс өргөдөл 654 буюу 99.09 хувь, санал 1 буюу 0.2 хувь, гомдол 5 буюу 0.8 хувь эзэлж байна. Өргөдөл гомдол ирүүлсэн хэлбэрийн хувьд  бичгээр 552 буюу 84 хувь, цахимаар 45 буюу 6.8 хувь, утсаар 19 буюу 2.9 хувь, биечлэн 40 буюу 6.0 хувь байна. Шийдвэрлэлтийн хувьд нийт 660 өргөдлийн 657 буюу 99.5 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж,  3 буюу 0.5 хувь нь  шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байна.

Нийт ирүүлсэн өргөдлийг агуулгаар нь авч үзвэл Нийгмийн халамжтай холбоотой 177 (26.8%), Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой 2 (0,3%), Иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах 28 (4.2%),Нийгмийн даатгалтай холбоотой 352 (53.3%), Ажилд орох, чөлөөлүүлэх 73 (11.1%), Бусад өргөдөл, хүсэлт 16 (2.5%) тус тус эзэлж байна.

Энэ  оны 2 дугаар улиралын байдлаар өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлттэй холбоотой гомдол санал гараагүй.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОМДЛЫН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН  МЭДЭЭНИЙ ТАЙЛАН

 

 

2021 оны 03 дугаар сарын 18                                                                       Хужирт сум

            Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Багийн Захиргаа, Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж, Хөдөлмөр, Улсын бүртгэл, төсвийн 7 байгууллагаас гаргуулан авч мэдээг нэгтгэн гаргалаа.

2021 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар төрийн байгуулллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс  нийт 464 өргөдөл, гомдол, санал ирүүлснээс өргөдөл 458 буюу 98.8 хувь, санал 1 буюу 0.2 хувь, гомдол 5 буюу 1 хувь эзэлж байна. Өргөдөл гомдол ирүүлсэн хэлбэрийн хувьд  бичгээр 357 буюу 77 хувь, цахимаар 20 буюу 4.3 хувь, утсаар 37 буюу 8 хувь, биечлэн 50 буюу 10.7 хувь байна. Шийдвэрлэлтийн хувьд нийт 464 өргөдлийн 440 буюу 94.9 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, 24 буюу 5.1 хувь нь  шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байна.

Нийт ирүүлсэн өргөдлийг агуулгаар нь авч үзвэл Нийгмийн халамжтай холбоотой 129 (27.8%), Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой2 (0.4%), Иргэний бичиг баримтын зөрчил арилгуулах 23 (5%),Нийгмийн даатгалтай холбоотой 219 (47.1%), Ажилд орох, чөлөөлүүлэх 71 (15.3%), Бусад өргөдөл, хүсэлт 9 (2%) тус тус эзэлж байна.

Энэ  оны 1 дүгээр улиралын байдлаар өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлттэй холбоотой гомдол санал гараагүй.