card
д/д Актын дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
1 А/01 Цалин шинэчлэн батлах тухай 2021.01.04 үзэх
2 А/02 Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явуулах тухай 2021.01.08 үзэх
3 А/03 Төрийн болон албаны нууцтай танилцах эрх албан тушаалтны нэр батлах тухай 2021.01.08 үзэх
4 А/04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.01.14 үзэх
5 А/05 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.01.14 үзэх
6 А/06 Үнэлгээний хоро байгуулах тухай 2021.01.14 үзэх
7 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.01.14 үзэх
8 А/08 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.01.14 үзэх
9 А/09 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.01.14 үзэх
10 А/10 Цалин шинэчлэн батлах тухай 2021.01.14 үзэх
11 А/11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.01.18 үзэх
12 А/12 Засмал зам болон явган хүний замын хог хаягдал, цас, мөсийг цэвэрлэх талбайн хуваарь батлах тухай 2021.01.22 Үзэх
13 А/13 Хүүхэд үрчлүүлэх тухай 2021.01.25 Үзэх
14 А/14 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим арга хэмжээ авах тухай 2021.01.25 Үзэх
15 А/15 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2021.01.26 Үзэх
16 А/16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.01.27 Үзэх
17 А/17 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.01.29 Үзэх
18 А/18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.01.29 Үзэх
19 А/19 Олон нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай 2021.01.29 Үзэх
20 А/20 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх тухай 2021.01.29 Үзэх
21 А/21 Цагаан сарын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг хориглох тухай 2021.01.29 Үзэх
22 А/22 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021.01.29 Үзэх
23 А/23 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021.02.04 Үзэх
24 А/24 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх тухай 2021.02.08 Үзэх
25 А/25 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.02.16 Үзэх
26 А/26 Газар эзэмших эрх сунгах тухай 2021.02.16 Үзэх
27 А/27 Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн 2021 оны тооллогын ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.02.22 Үзэх
28 А/28 Зорилтот жилийн ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.02.22 Үзэх
29 А/29 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2021.02.24 Үзэх
30 А/30 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2021.02.24 Үзэх
31 А/31 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.02.26 Үзэх
32 А/32 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.02.26 Үзэх
33 А/33 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.02.26 Үзэх
34 А/34 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.02.26 Үзэх
35 А/35 Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай 2021.03.01 Үзэх
36 А/36 Дуудлага худалдаа явуулах тухай 2021.03.01 Үзэх
37 А/37 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгох тухай 2021.03.12 Үзэх
38 А/38 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2021.03.12 Үзэх
39 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.03.12 Үзэх
40 А/40 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021.03.12 Үзэх
41 А/41 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгох тухай 2021.03.16 Үзэх
42 А/42 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2021.03.16 Үзэх
43 А/43 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгох тухай 2021.03.16 Үзэх
44 А/44 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгох тухай 2021.03.16 Үзэх
45 А/45 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2021.03.16 Үзэх
46 А/46 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021.03.16 Үзэх
47 А/47 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2021.03.17 Үзэх
48 А/48 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгох тухай 2021.03.17 Үзэх
49 А/49 Тендерийн нийлүүлэгчээр сонгох, тендерийн багц дахин зарлах тухай 2021.03.18 Үзэх
50 А/50 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2021.03.18 Үзэх
51 А/51 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.03.18 Үзэх
52 А/52 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.03.18 Үзэх
53 А/53 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 2021.03.18 Үзэх
54 А/54 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2021.03.22 Үзэх
55 А/55 Зайлшгүй тохиолдолд томилогдон ажиллах эмч, сувилагч, тогооч, үйлчлэгчийн жагсаалт батлах тухай 2021.03.25 Үзэх
56 А/56 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021.03.25 Үзэх
57 А/57 Тендер хүчингүй болгож дахин зарлах тухай 2021.03.29 Үзэх
58 А/58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.03.31 Үзэх
59 А/59 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.03.31 Үзэх
60 А/60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.04.02 Үзэх
61 А/61 Дуудлага худалдаа явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.04.02 Үзэх
62 А/62 Коронавируст халдаварын цар тахалтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2021.04.09 Үзэх
63 А/63 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2021.04.12 Үзэх
64 А/64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.04.13 Үзэх
65 А/65 Хэлний бодлогын салбар зөвлөл шинэчилэн байгуулах тухай 2021.04.16 Үзэх
66 А/66 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2021.04.16 Үзэх
67 А/67 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.04.19 Үзэх
68 А/68 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх хугацааг сунгах тухай 2021.04.24 Үзэх
69 А/69 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021.04.27 Үзэх
70 А/70 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.04.28 Үзэх
71 А/71 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.04.29 Үзэх
72 А/72 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2021.05.05 Үзэх
73 А/73 Газар эзэмших эрхийн хугацааг сунгах тухай 2021.05.10 Үзэх
74 А/74 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2021.05.18 Үзэх
75 А/75 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2021.05.25 Үзэх
76 А/76 Тендер хүчингүй болгох тухай 2021.05.25 Үзэх
77 А/77 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай  2021.05.25 Үзэх
78 А/78 Тендер хүчингүй болгох тухай 2021.05.25 Үзэх
79 А/79 Тендер хүчингүй болгох тухай 2021.05.25 Үзэх
80 А/80 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, хүчингүй болгох тухай 2021.05.25 Үзэх
81 А/81 Дуудлага худалдаа явуулах тухай 2021.05.28 Үзэх
82 А/82 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.05.31 Үзэх
83 А/83 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021.06.04 Үзэх
84 А/84 Архи согтууруулах ундаагаар үйлчлэхийг хориглох тухай 2021.06.04 Үзэх
85 А/85 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2021.06.10 Үзэх
86 А/86 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021.06.21 Үзэх
87 А/87  Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2021.06.21  Үзэх
88 А/88 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2021.06.21 Үзэх
89 А/89 Урамшуулал олгох тухай 2021.06.22 Үзэх
90 А/90 Тендер хүчингүй болгож шууд гэрээ байгуулах тухай 2021.06.22 Үзэх
91 А/91 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.06.23 Үзэх
92 А/92 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021.06.23 Үзэх
93 А/93 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021.06.28 Үзэх
94 А/94 Асран хамгаалагч томилох тухай 2021.06.28 Үзэх
95 А/95 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2021.06.28 Үзэх
96 А/96 Дуудлага худалдаа явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.06.28 Үзэх
97 А/97 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.07.01 Үзэх
98 А/98 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2021.07.06 Үзэх
99 А/99 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2021.07.06 Үзэх
100 А/100 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2021.07.07 Үзэх
101 А/101 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021.07.08 Үзэх
102 А/102 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.07.17 Үзэх
103 А/103 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021.07.19 Үзэх
104 А/104 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021.07.23 Үзэх
105 А/105 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021.07.23 Үзэх
106 А/106 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2021.07.30 Үзэх
107 А/107 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.07.30 Үзэх
108 А/108 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.08.12 Үзэх
109 А/109 Гүйцэтгэгч сонгох тухай 2021.08.12 Үзэх
110 А/110 Хөдөө аж ахуйн бэлтгэл хангах тухай 2021.08.13 Үзэх
111 А/111 Газар өмчлүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2021.08.18 Үзэх
112 А/112 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2021.09.08 Үзэх
113 А/113 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.09.08 Үзэх
114 А/114 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.09.08 Үзэх
115 А/115 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.09.08 Үзэх
116 А/116 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.09.08 Үзэх
117 А/117 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2021.09.08 Үзэх
118 А/118 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.09.09 Үзэх
119 А/119 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.09.10 Үзэх
120 А/120 Нийлүүлэгчийг сонгох тухай 2021.09.10 Үзэх
121 А/121 Төв суурин газрын хөдөө аж ахуйн бэлтгэл хангах тухай 2021.09.13 Үзэх
122 А/122 Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоох тухай 2021.09.13 Үзэх
123 А/123 Харгалзан дэмжигчээр тогтоох тухай 2021.09.15 Үзэх
124 А/124 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.09.15 Үзэх
125 А/125 Цэрэг татлагын комисс томилох тухай 2021.09.20 Үзэх
126 А/126 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2021.09.23 Үзэх
127 А/127 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021.09.23 Үзэх
128 А/128 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.09.23 Үзэх
129 А/129 Харгалзан дэмжигчээр томилох тухай 2021.09.23 Үзэх
130 А/130 Тендер хүчингүй болгож, дахин зарлах тухай 2021.09.27 Үзэх
131 А/131 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.09.28 Үзэх
132 А/132 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021.09.28 Үзэх
133 А/133 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2021.09.30 Үзэх
134 А/134 2021 оны төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2021.09.30 Үзэх
135 А/135 Коронавируст халдварын зед нэмэлтээр ор дэлгэх тухай 2021.10.01 Үзэх
136 А/136 Согтууруулах ундаа түүгээр үйлчлэхийг түр хориглох тухай 2021.10.04 Үзэх
137 А/137 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.10.12 Үзэх
138 А/138 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021.10.12 Үзэх
139 А/139 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.10.13 Үзэх
140 А/140 Дуудлага худалдаа явуулах тухай 2021.10.15 Үзэх
141 А/141 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2021.10.18 Үзэх
142 А/142 Газар өмчлүүлэх тухай 2021.10.18 Үзэх
143 А/143 Гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2021.10.19 Үзэх
144 А/144 Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай 2021.10.20 Үзэх
145 А/145 Бэлчээрийн мэрэгч амьтантай тэмцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.10.20 Үзэх
146 А/146 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.10.20 Үзэх
147 А/147 Газар өмчлүүлэх тухай 2021.10.21 Үзэх
148 А/148 Газар эзэмшсэн эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2021.10.22 Үзэх
149 А/149 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.10.22 Үзэх
150 А/150 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2021.10.22 Үзэх
151 А/151 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.10.27 Үзэх
152 А/152 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.10.28 Үзэх
153 А/153 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.10.28 Үзэх
154 А/154 Дуудлага худалдаа явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.10.28 Үзэх
155 А/155 Гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2021.11.01 Үзэх
156 А/156 Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай 2021.11.01 Үзэх
157 А/157 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 2021.11.01 Үзэх
158 А/158 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021.11.01 Үзэх
159 А/159 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2021.11.03 Үзэх
160 А/160 ААНэгжийн ээлжит тооллого зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.11.08 Үзэх
161 А/161 Газар өмчлүүлэх тухай 2021.11.10 Үзэх
162 А/162 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021.11.10 Үзэх
163 А/163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.11.12 Үзэх
164 А/164 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.11.12 Үзэх
165 А/165 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2021.11.22 Үзэх
166 А/166 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2021.11.22 Үзэх
167 А/167 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.11.22 Үзэх
168 А/168 Газар өмчлүүлэх тухай 2021.11.24 Үзэх
169 А/169 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.11.25 Үзэх
170 А/170 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.11.25 Үзэх
171 А/171 Хүүхэд үрчлүүлэх тухай 2021.11.25 Үзэх
172 А/172 Газар өмчлүүлэх тухай 2021.11.30 Үзэх
173 А/173 Малын тооллого зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021.12.03 Үзэх
174 А/174 газар эзэмших эрх шинээр байгуулах тухай 2021.12.06. Үзэх
175 А/175 Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх тухай 2021.12.06 Үзэх
176 А/176 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн байгуулах тухай 2021.12.06 Үзэх
177 А/177 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.12.10 Үзэх
178 А/178 Зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай 2021.12.21 Үзэх
179 А/179 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2021.12.21 Үзэх
180 А/180 Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2021.12.22 Үзэх
181 А/181 Сумын 2022 оны төсвийн хуваарь батлах тухай 2021.12.22 Үзэх
182 А/182 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2021.12.22 Үзэх
183 А/183 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.12.22 Үзэх
184 А/184 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.12.22 Үзэх
185 А/185 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.12.22 Үзэх

2021 оны Захирамж Нийт 185