card

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭР, БУСАД ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Нэг: Хууль, Шийдвэрийн нэр

1. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

2. НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

3. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

4. НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

5. ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ (legalinfo.mn)

6. ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ (legalinfo.mn)

7. АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ (legalinfo.mn)

8. ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

9. АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

10. ТӨСВИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

11. ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

12. ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

13. ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ (хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх) (legalinfo.mn)

14. ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

15. ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

16. МОНГОЛ УЛСЫН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

17.. Журам шинэчлэн батлах тухай /Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам/ (legalinfo.mn)