card

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Хүний нөөцийн бодлого”-ын хүрээнд 2022 оны эхний хагас жилд Удирдах ажилтнуудыг чадавхжуулах, манлайллыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ.

Мөн ажилтан, албан хаагчдыг мэргэжлийн ур чадвар болон хувь хүний түвшинд сурч хөгжихөд дэмжлэг үзүүлэх, байнга сурч хөгжих хүсэл эрмэлзлийг нэмэгдүүлэх, түлхүүр ажилтнуудын залгамж халааг бэлтгэх, байгууллагын дотоод соёл, эерэг хандлагыг бий болгох зорилгоор олон хөтөлбөрүүдийг ажилттай хэрэгжүүлж байна.

 

ХУЖИРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР